top of page
cropped-S-E-Westerlunds-åkeri-300x200j.
Avsandare_FT_En_Hallbar_Affar.png
Taxi On Road

Trafiksäkerhetspolicy

S-E Westerlunds Åker i AB strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av våra anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innebär även trafiksäkerheten. Vi har därför fastställt följande trafiksäkerhetspolicy för verksamheten.  
 
Våra anställda ska: 
 

 • Genomgå en YKB (yrkesförarkompetens) utbildning varje kalenderår enligt dom bestämmelser som gäller. 

 • Ha varselkläder, handskar och skyddsskor 

 • Ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten. 

 • Alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Den som intar triangelmärket medicin eller annan medicin som ger dåsighet och andra symtom som äventyrar trafiksäkerheten får under inga omständigheter framföra företagets/organisationens fordon, utan skall underrätta personalansvarige om sin medicinering. 

 • Vara utvilad samt ta pauser i tillräcklig omfattning. 

 • Om man framför tunga fordon (> 3,5 tons totalvikt), alltid följa gällande förordningar om kör- och vilotider.  

 • Vid arbete på eller vid väg samt inom företagets område, bära varselkläder 

 • Med hjälp av företagets /organisationens checklista utföra daglig tillsyn av fordonen. Kontrollen innefattar före, under och efter körning. Om det vid den dagliga tillsynen visar sig att så inte är fallet skall bristerna åtgärdas samt anmälas till kontoret.  

 • Innan körning påbörjas ha övervägt påverkan av externa faktorer på tidsplanering och vägval. Tillräcklig tid skall avsättas för raster, trafiksituation, mörkerkörning och väglag. 

 • Alltid använda bilbälte 

 • Alltid följa gällande hastighetsbegränsning 

 • Genom sitt körsätt och sitt övriga beteende vara en förebild i trafiken. 

 • Alltid tillämpa tresekunders regeln, dvs alltid hålla ett avstånd till framförvarande bil om tre sekunder 

 • Alltid använda handsfreeutrustning vid mobiltelefoni. Användning av handhållen mobiltelefoni är förbjuden. 

 • Att lasta rätt enligt gällande förordningar. Överlast och lastning på fel sätt får aldrig förekomma. 

 • Alltid säkra lasten enligt gällande förordningar 

 • Till närmsta chef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt. 

 • Alltid följa de regler som ges vid terminaler eller på andra ställen där vi vistas 

 • Vi offererar eller avtalar inte uppdrag som innebär regelbrott 

 
Vi tillägger även att: 
Vår transportledning, i samarbete med uppdragsgivare, ska alltid planera transporterna så att vi inte vid något tillfälle bryter mot gällande lagstiftning. De ska också ta hänsyn till påverkan av externa faktorer på tidsplanering och vägval. Tillräcklig tid i planeringen skall avsättas för raster, trafikproblem, mörkerkörning och problem orsakade av dålig väderlek. 
Vi utför aldrig uppdrag på ett sådant sätt att det kan leda till att vi bryter mot gällande lagstiftning och/eller vår policy. 
 
Fastställd 2019-02-04 

Patrik Westerlund, VD

Above the Clouds

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vi erbjuder transport och logistiklösningar med kvalité, kunskap och framför allt ett personligt engagemang. Långt bort från telefonköer och automatiska telefonsvarare!

Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss via telefon eller email!

Avsandare_FT_En_Hallbar_Affar.png
bottom of page