top of page
cropped-S-E-Westerlunds-åkeri-300x200j.
Avsandare_FT_En_Hallbar_Affar.png
Harvest

Arbetsmiljöpolicy

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet i vår verksamhet
 

  • Att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagare för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den verksamhet som råder i företaget. 

  • Vi har den uppfattningen att en god arbetsmiljö är ett konkurrensmedel som befrämjar både företaget samt våra medarbetare 

  • Arbetsförhållandena skall, så långt det är möjligt, anpassas till medarbetarnas förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

  • Medarbetaren skall, så långt det är möjligt och rimligt ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. 

  • Det är vår strävan att ständigt förbättra arbetsmiljön och därmed skapa stimulans och trivsel för medarbetarna. Detta för att förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och så tidigt som möjligt arbeta med rehabilitering. 

  • Uppgiften att tillse att arbetsmiljön är sund och säker kan vid behov delegeras från VD till chefer och arbetsledare under beaktande av de förutsättningar som gäller för delegering 

  • Problem och frågeställningar inom arbetsmiljöområdet handläggs av arbetsgivaren på samma sätt och samtidigt som normala/vardagliga driftsfrågor 

  • I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö. Det ankommer på var och en, inte bara följa instruktioner och rutiner, utan också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker, som kan utgöra ett hot mot arbetsmiljö. 

  • Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att utomstående expertis behöver anlitas: Beslut att inkalla expertis tas av arbetsgivaren i samråd med berörda chefer/skyddsombud/medarbetare. 

 
Fastställd 2019-02-04 

Patrik Westerlund, VD

Above the Clouds

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vi erbjuder transport och logistiklösningar med kvalité, kunskap och framför allt ett personligt engagemang. Långt bort från telefonköer och automatiska telefonsvarare!

Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss via telefon eller email!

Avsandare_FT_En_Hallbar_Affar.png
bottom of page